បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្រៀងអាចសាលល្បងជាមួយនឹង: www.smule.com បាន។ sing cover Twitter: https://twitter.com/KSmule Facebook: https://www.facebook.com/Khmer-Smule-1343390239073334/ Instagram: https://www.instagram.com/khsmule Reddit: https://www.reddit.com/user/KhmerSmule/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/khmer-smule-23796513a/ Digg: http://digg.com/u/KhmerSmule Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcDNcHCX8o_-wR87IQo5lpw blog: khmersmule.blogspot.com khmer song 2017,khmer song 2018,song 2017,aok sokunkanha,oak